Verdigrunnlag

Menneskeverdet står i sentrum på Ringerike folkehøgskole. Dialog, deltakelse, demokrati og åpenhet for ulike tros- og livssyn er grunnleggende verdier og skal speiles i arbeidet internt og eksternt.

Skolens kjerneverdier er humor, raushet og bærekraftig fellesskap.

Verdigrunnlaget konkretiseres videre i et menneske- og samfunnssyn, skole- og danningssyn og læringssyn.

Menneske- og samfunnssyn
Mennesket er undrende og skapende og søker mening med og i livet, gjennom tanker, følelser og handlinger.  Alle mennesker er unike og likeverdige, med ukrenkelige menneskerettigheter, slik det kommer til uttrykk i menneskerettighetserklæringen. Mennesket utvikler seg i møte med andre. Ringerike folkehøgskole har tro på menneskets iboende muligheter, evne og vilje til å forme eget liv og til å påvirke de sammenhenger det står i. Vi skal legge til rette for at alle skal kunne utvikle en demokratisk livsholdning. Vi skal bidra til at unge mennesker kan orientere seg i samtiden og tilegne seg kunnskap, ferdigheter, innsikt og holdninger som grunnlag for meninger, egne valg og aktiv deltakelse i lokalsamfunnet og verdenssamfunnet.

Skole- og danningssyn
Ringerike folkehøgskole er et pedagogisk tilbud med stor frihet, og skal drive med allmenndanning og folkelig opplysning. Skolen skal være uten fastlagt pensum, karakterer og eksamen. Vi definerer danning som evnen til å være oppmerksom; oppmerksom på seg selv, på andre og på verden. I vekselvirkning med andre blir man synlig og sterkere og kan bidra til å utvikle en rettferdig, bærekraftig og fredelig verden. Ringerike folkehøgskole er et helhetlig læringsrom der det å leve og lære sammen er viktige deler av danningsprosessen. De ulike læringsarenaene skal bidra til å utvikle både personlige, eksistensielle, faglige, sosiale og demokratiske sider ved eleven.

Læringssyn
Undervisningen på Ringerike folkehøgskole legger stor vekt på at læring skjer i sosiale felleskap. Fundamentet er en dialogbasert pedagogikk med stor grad av elevdeltakelse. Vi skal bruke vurderingsformer som skaper engasjement og inspirasjon til videre læring.

Gjennom læringsprosesser der elever og ansatte er deltagere i felles praksis, skal elever ha mulighet til å reflektere over og knytte egne erfaringer og kunnskap til nye situasjoner.

Målet er felles engasjement og ny kunnskap som oppleves som meningsfull og verdifull, og derved bidrar til å skape tilknytning og identitet. En fri og likeverdig samtale er skolens viktigste arbeidsredskap.