Kunnskap fører til handling

En forutsetning for Global Solidaritet er kunnskap om internasjonale relasjoner i den verden vi lever i. Gjennom økt kunnskap om verden rundt oss, kan vi også stå sterkere til å drive med global solidaritet i praksis.  Initiativ og deltakelse er nøkkelord for å skape et godt læringsmiljø. Motivasjonen og interessen du har for å lære mer om hvordan verden henger sammen er avgjørende for hvilket utbytte du vil få av det faglige innholdet på linjen.

I løpet av et år på Global Solidariet skal vi skaffe oss solid bakgrunn for egne meninger om ulike samfunnsdebatter og utviklingsspørsmål. Hva er "sant" og hvem bestemmer hva som er "sant" når det gjelder internasjonal utvikling? Hvilken sannhet er din? 

Hvordan hnger verden sammen?
En viktig del av linjefaget på global solidaritet handler om å lære mer om hvordan verden henger sammen, årsakene til fattigdom og urettferdige relasjoner i verden og hva slags maktstrukturer som er med på og former verdens utvikling. Hva mener egentlig du er den viktigste måten å redusere fattigdommen på?

Mange problemstillinger
I løpet av året setter vi oss inn i mange ulike temaer og problemstillinger. Vi tar blant annet for oss utfordringer knyttet til fattigdom, miljø/klima og bærekraftig utvikling, matproduksjon og forbruk, asyl og flyktningpolitikk, store internasjonale konflikter, medias fremstilling av verden og hvordan det påvirker oss, FN, betydningen av bistand og solidaritet, internasjonale handelsrelasjoner, rettferdig handel og bærekraftig turisme. 

Undervisningsmetoder: Rollespill og dataspill er noe av det vi driver med. 

Arbeidsmetoder og utfordringer
Vi er opptatt av å ha variasjon i våre arbeidsmetoder rettet mot det å lære mer om verden rundt oss. Vi bruker gode dokumentarer og tv-program som belyser viktige aspekter ved temaene vi tar for oss. Foredrag i ulike varianter er en annen arbeidsmetode. Ofte med lærerne på linjen, men vi inviterer også eksterne gjester som har god kunnskap om temaer vi vil lære mer om. I tillegg brukes rollespill som metode, og du skal ikke se bort i fra at du blir utfordret til å representere en stat i en fiktiv klimaforhandling eller være aktivist i en konstruert demonstrasjon. Du lærer også mer om global solidaritet gjennom å selv forberede og presentere temaer for resten av klassen. Diskusjoner og debatter er en viktig arbeidsmetode vi bruker på linja, og forutsetter aktiv deltagelse.

Ekskursjoner
For å lære mer om internasjonale relasjoner oppsøker vi også aktuelle institusjoner og sentre både i lokalmiljøet og i Oslo.

Fordypning
I forkant av turene til Kenya og Hellas fordyper vi oss i samfunnsforhold, politikk og historie i de aktuelle landene. Vi prøver også å sette dette inn i en større internasjonal kontekst.

Videreformidle kunnskap
Vi jobber også med hvordan vi kan presentere og videreformidle det vi lærer. Dette kaller vi informasjonsarbeid. Vi jobber blant annet med å lage og presentere gode bildeshow, film og foredrag for skoleelever/folkehøgskoleelever om internasjonale relasjoner med utgangspunkt i studieturene til Kenya og Hellas. 

Inspirasjon
Gjennom et år på Global solidaritet vil dere få inspirasjon til hvordan dere kan være med å bidra til en mer rettferdig verden.


Publisert 12. mars 2020, oppdatert 12. mars 2020.